کارآفرین سیاستی کیست؟

کارآفرین سیاستی دو کار را خوب بلد است؛ یا، حداقل علاقه دارد دو کار را خوب یاد بگیرد و دنبال کند. کارآفرین سیاستی کارآفرین است؛ یعنی، عاشق کسب‌وکار است. دوست دارد بسازد. دوست دارد خلق کند. دوست دارد تیم داشته باشد. و دوست دارد کسب‌وکاری پایدار ایجاد نماید. کارآفرین سیاستی همچنین عاشق مردم و پیگیر حل دغدغه‌های ایشان است. کارآفرین سیاستی مسائل کشور و دغدغه‌های مردم را دنبال می‌کند و در تلاش است با ایجاد کسب‌وکار آن‌ها را بهبود ببخشد. کارآفرین سیاستی در سازمان‌های عمومی به‌دنبال صورت مسائلی می‌گردد که حل آن‌ها زندگی مردم را بهتر کند. سپس سعی می‌کند با در نظر داشتن ذی‌نفعان متعدد مساله، کسب‌وکاری پایدار خلق کند

چشم انداز کارآفرین سیاستی

 
idea

هم مردم هم کسب‌وکار

برای کارآفرین سیاستی هر دو باهم مهم هستند.

challenge

دغدغه‌ی حل مساله

کارآفرین سیاستی لذت میبرد از حل چالش های چند وجهی.

value

خلق ارزش واقعی

باید عاشق خلق ارزش پایدار باشد برای مردم.

فرهنگ تعامل

حرفه ای و صمیمانه ست تعامل با کارآفرین سیاستی با دیگران.

اگر ایده ای دارید

این فرم را تکمیل کنید.